Obecné nařízení o ochraně údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výše podepsaný uchazeč o zodpovězení dotazu z formuláře (dále „uchazeč“) tímto uděluje společnosti DESIGN FACTORY s.r.o., IČO: 36 225 363, se sídlem Staničná 1772/9, 908 51 Holíč, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Trnavě, vložka 10747/T („správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Uchazeč souhlas uděluje k účelu posouzení své osoby jako uchazeče o zaměstnání nebo možnosti zodpovědět položený dotaz na straně správce.

Správce bude k těmto účelům zpracovávat pouze osobní údaje subjektu údajů, tak jak budou obsaženy v dokumentech poskytnutých subjektem údajů v souvislosti s uvedenými účely, zejména v profesním životopise. Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nevyhnutně nutnou k naplnění účelu, maximálně však 6 měsíců. Subjekt bere na vědomí, že má vůči správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracování – zpracováním osobních údajů porušuje ochranu osobního a soukromého života uchazeče, nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména zastavením manipulace s osobními údaji, jejich opravou, doplněním nebo odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; dále právo (vi) na výmaz osobních údajů, pokud osobní údaje již nejsou potřebné k účelům, k nimž byly shromážděny či jinak zpracovány, nebo pokud je zjištěno, že byly zpracovány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů a dále taktéž (viii) právo na přenosnost údajů a (ix) právo na námitku, po které je zpracování osobních údajů subjektu ukončeno, pokud se neprokáže, že existují závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, zejména pokud je důvodem případné vymáhání právních nároků.
Subjekt bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to osobně v sídle správce, telefonicky na tel. čísle +421 905 720 744, nebo zasláním emailu na adresu office@design-factory.sk.

Potvrzuji, že jsem měl/a dostatečný čas přečíst si toto poučení, seznámit se s podmínkami zpracování osobních údajů a zejména zvážit udělení souhlasu/ů se zpracováním osobních údajů.

Začněte s našimi realizacemi

Realizace od design-factory.

Začněte s našimi realizacemi

Realizace od design-factory.

Náplánujte si s námi schůzku

O nás

Kuchyně

Interier

Netradiční

© Copyright 2020 design-factory s.r.o., všechna práva povolena.

Built with ❤️ by Vladis

© Copyright 2020 design-factory s.r.o.

Built with ❤️ by Vladis